หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว 109 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง

Date 2562-01-11
File Size 4.58 MB
Download 41

Date 2562-01-11
File Size 29.83 KB
Download 41

Date 2562-01-11
File Size 68 KB
Download 36

Date 2562-01-11
File Size 26.99 MB
Download 41

พิมพ์ อีเมล