หน้งสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว 3969 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่องขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ

Files:
Date 2561-12-06
File Size 2.98 MB
Download 129

 

Date 2561-12-12
File Size 4.61 MB
Download 150

พิมพ์