หน้งสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว 3969 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่องขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ

 

พิมพ์ อีเมล