หน้งสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว 2675 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่องการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิมพ์ อีเมล