การจัดเตรียมแผนข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล

(0 votes)
Date 2561-06-28
File Size 18.1 KB
Download 122

พิมพ์ อีเมล