โครงการและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณ

Date 2561-04-20
File Size 2.26 MB
Download 112

พิมพ์ อีเมล