ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ สร้างสุขให้ชาวนาพาเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง

ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ สร้างสุขให้ชาวนาพาเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง

วันนี้ (13 พ.ย.60) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันเอกจักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผอ.กกล.รส.จว.อจ. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ทหาร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงฤดูกาลผลิตปี 2560 ณ แปลงนาของนางประยูร กาญจนารี ชาวนาบ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้ชาวนาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มคุณภาพของข้าวเปลือก และยังเป็นการฟื้นฟูรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เกษตรกร และชาวนาในหมู่บ้านชุมชน 
ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในชุมชน ลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี อีกด้วย
โอกาสนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีที่เห็นพี่น้องชาวนารวมทั้งภาคส่วนราชการได้มาร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงด้วยกันอย่างมีความสุขในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาให้ขึ้น เพราะเป็นการรักษาคุณภาพข้าวให้ได้ราคาดี และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้างแรงงาน หรือ รถเกี่ยวทำให้มีต้นทุนสูงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

.

พิมพ์ อีเมล