ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (TH)    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (EN)

 

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

 - ประจำเดือนมกราคม 2565
 - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 - ประจำเดือนมีนาคม 2565
 - ประจำเดือนเมษายน 2565
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

หนังสือแจ้งเวียน

ลำดับที่ รายการ
#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 1831 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 1335 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ประจำปี พ.ศ. 2564

#

นังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.5/ว 1243 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 6 เดือน

- แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.5/ว 810 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แบบฟอร์มรายงาน

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.5/ว 587 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 588 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอำนาจเจริญ

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.5/ว 580 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ

- แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลด

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 478 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอำนาจเจริญ (แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
- แบบวัดการเปิดเฝยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดาวน์โหลด

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 5206 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 173 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 395 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 394 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญ

#

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.5/ว 392 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอำนาจเจริญ

 
 

#

การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

#

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอำนาจเจริญ

#

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564

#

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

#

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

#

ประชาสัมพันธ์ "สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ"

#

แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ

#

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)

#

แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#

แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal และ External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   
#

PMQA 2564

   

PMQA 2565

   
# การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" จังหวัดอำนาจเจริญ
# กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
# รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563
# ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
# ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง กระทรวงมหาดไทย
# ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
# รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563
# ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว” (Power of data)
# ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563
# ขอเชิญประชุมคณะทำงานการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ขอความอนุเคราะตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
# คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 571/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมิณคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์
# การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน
# ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
# กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
# ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
#

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

# ขอเชิญร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
# ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
# ประกาศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
# รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562
# ผลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

# แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ
# คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
# คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Corruption Risk Assessment)
 # คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
# แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External
# แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2565
# รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 

 

 

#    
1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2 นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3 มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ  
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง