ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (TH)    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (EN)

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

#    
1 นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2 มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ  
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง