ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (TH)    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (EN)

 

หนังสือแจ้งเวียน

ลำดับที่ รายการ
1 ขอเชิญร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
2 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
3 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
4 ประกาศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562
6 ผลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

#    
1 นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2 มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ  
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง