ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (TH)    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (EN)

 

หนังสือแจ้งเวียน

ลำดับที่ รายการ
 1 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
 2

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3 ขอเชิญร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
4 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
5 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ
6 ประกาศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
7 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562
8 ผลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

#    
1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2 นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3 มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ  
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง